از منابع مهمى كه در شناخت وجود ملكوتى حضرت على علیه السلام موجود است، كلمات و مرویات خلفاى سه گانه مى باشد.
 دانستن این مطالب از چند جهت مورد توجه و اهمیت است:
اولا:
مقام رفیع امیر المؤمنین على علیه السلام را از زبان كسانى كه به عنوان بعضى از صحابه رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مطرح بودند، و سخنان آن حضرت را شنیدند، مى شناسیم.
ثانیا:
به طور قطع، میزان شناخت پیروان مذاهب مختلف عامه با مطالعه این مطالب، نسبت به آن حضرت بیشتر و كاملتر خواهد شد. و تحولى نو در آنان پدید خواهد آمد.(1)
ثالثا:
از این طریق، ماهیت كسانى كه بعد از پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم، سفارشها و وصایاى آن حضرت را در مورد خلافت و ولایت على علیه السلام نادیده گرفته و با ایجاد شوراى انحصارى، اقدام به تعیین خلیفه براى مسلمین كردند، كاملا روشن مى شود.

● سخنان و مرویات ابوبكر بن ابى قحافه

الف: ...ابو بكر گفت: خدا و رسولش راست گفتند، رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم در شب هجرت در حالى كه بیرون از غار بودیم و اراده (رفتن) به مدینه را داشتیم به من فرمود: دست من و دست على در عدل و داد برابر است.(2)
ب:
عایشه گوید ابو بكر را دیدم كه بسیار به چهره على بن ابى طالب علیه السلام نگاه مى كند پس گفتم: اى پدر،همانا تو زیاد به چهره على نگاه مى كنى. (علت چیست؟) گفت: دخترم از رسول خدا شنیدم كه مى فرمود: نظر كردن بر چهره على عبادت است.(3)
ج:
از ابن عمر روایت شد كه ابو بكر گفته است:رعایت كنید محمد صلى الله علیه و آله و سلم را در (مورد) اهل بیت او.یعنى حفظ كنید (حرمت) او را در میان اهل بیتش،پس اهل بیت آن حضرت را اذیت نكنید. (4)
د:
از حارث ابن اعور روایت شد كه روزى پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم در میان جمعى از یاران خود حاضر بود، پس فرمود: به شما نشان مى دهم آدم علیه السلام را از جنبه علمش و نوح را از جنبه فهمش و ابراهیم را از جنبه حكمتش، پس چیزى نگذشت كه على علیه السلام آمد. ابو بكر عرضه داشت:
یا رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم مردى را با سه نفر از پیامبران برابر كردى، به به به این مرد، او كیست، اى رسول خدا؟ پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا او را نمى شناسى اى ابا بكر؟ ابو بكر عرض كرد: خدا و رسولش داناترند. حضرت فرمود: او ابو الحسن على بن ابى طالب علیه السلام است.پس ابو بكر گفت: به به به تو اى ابو الحسن، مثل تو كجا خواهد بود اى ابو الحسن.(5)
هـ:
از زید بن على بن الحسین علیه السلام روایت شد كه گفت:از پدرم على بن الحسین علیه السلام،شنیدم كه مى فرمود:از پدرم حسین بن على علیه السلام شنیدم كه مى فرمود:به ابو بكر گفتم،اى ابو بكر،بهترین مردم بعد از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم چه كسى است؟به من گفت :پدر تو،... (7)
ز:
از معقل بن یسار مزنى روایت شد كه گفت:از ابوبكر شنیدم كه مى گفت:على بن ابى طالب از اهل بیت و خاندان رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم است.(8)
ح:
(در كتاب ریاض النضرة ج 2،ص 163) گوید:ابو بكر و على علیه السلام براى زیارت قبر مطهر رسول اكرم صلى الله علیه و آله و سلم شش روز پس از رحلت حضرت مشرف شدند،على علیه السلام به ابو بكر فرمود:پیش برو (و جلو حركت كن) ابو بكر گفت:من هرگز بر مردى تقدم نمى جویم كه خود شنیدم رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم (در باره او) مى فرمود:على نزد من منزلتى را دارد كه من آن منزلت را در پیشگاه پروردگارم دارم. (9)
ط:
... از معقل ابن یسار مزنى روایت شد كه مى گفت: شنیدم كه ابو بكر به على بن ابى طالب علیه السلام مى گفت:«عقدة رسول الله»(10) (یعنى كسى كه عقد بیعتش را با مسلمین پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم منعقد كرد)(11)
ى:
از قیس بن حازم روایت شد كه:ابو بكر با على بن ابى طالب ملاقات كرد،پس ابو بكر به چهره على علیه السلام نگاه كرده و تبسم مى نمود،على علیه السلام به او فرمود:چرا تبسم مى كنى؟گفت :شنیدم پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم مى فرمود:هیچ كس بر صراط نمى گذرد،مگر كسى كه على برایش گذرنامه صادر كرده باشد.(12)
ك:
ابو بكر در موارد متعدد،بالاى منبر و در حضور تعداد زیادى از مسلمانان گفت: «اقیلونى، اقیلونى و لست بخیر منكم و على فیكم (13) مرا رها كنید، مرا رها كنید، كه من بهترین شما نیستم در حالى كه على در میان شماست».

بن مایه ی اصلی :

http://www.shirazi.ir/monasebat/09-ramazan/sh_imam.ali/03.htm

پی نگاشت های متن :

1 - به عنوان نمونه،یكى از نویسندگان اهل سنت به نام فؤاد فاروقى،كه در مورد عظمت و مقام رفیع على علیه السلام كتب متعددى تألیف كرده،در صفحه 260 از كتاب«بیست و پنج سال سكوت على علیه السلام»در مورد آغاز شناخت وسیعتر خود نسبت به شخصیت برجسته اسلام یعنى على علیه السلام چنین مى نویسد:«به یاد آوردن این كه چه زمانى با نام مبارك على علیه السلام آشنا شده ام برایم ممكن نیست،اما خوب به خاطر مى آورم كه چه زمانى شیفته اش شدم:زمانى كه اقدام به جمع آورى سخنان«عمر بن خطاب»درباره این شخصیت ممتاز عالم اسلام،كردم.جملات سپاسمندانه و ستایشگرانه عمر،سردار بزرگ سده نخستین برقرارى اسلام،مرا مجذوب على علیه السلام كرد...»
2 - ابن مغازلى در مناقب،حدیث 170،ص .129
- و ابن عساكر در شرح حال امام على علیه السلام از تاریخ دمشق،ج 2،ص 438،اواخر حدیث .953 (شرح محمودى) .
- شیخ سلیمان قندوزى حنفى در ینابیع الموده،باب مناقب السبعون،ص 277،حدیث 17 و ص .300
- متقى هندى در كنز العمال،ج 11،ص 604 (مؤسسة الرساله بیروت،چاپ پنجم) ،و دیگران.
3 - ابن كثیر در البدایة و النهایة،ج 7،ص .358
- سیوطى در تاریخ الخلفاء،ص .172
- ابن مغازلى در مناقب،ص 210،حدیث 252،ط .1
- ابن عساكر در شرح حال امام على علیه السلام از تاریخ دمشق،ج 2،ص 391،حدیث 895 (به شرح محمودى) ،و دیگران.
4 - شیخ سلیمان قندوزى حنفى در ینابیع الموده،باب 54،ص 194 و .356
- و متقى هندى در كنز العمال،ج 13 - ص 638 (مؤسسة الرسالة بیروت،چاپ پنجم) .
5 - «بوستان معرفت»تألیف سید هاشم حسینى تهرانى،ص 447 به نقل از:مناقب خوارزمى،فصل 7،ص .45
6 - «بوستان معرفت»ص 650 به نقل از:ابن عساكر در تاریخ امیر المؤمنین علیه السلام،ج 3،ص 70،حدیث 1100 و از مناقب خوارزمى فصل 14،ص .98
7 - «كنز العمال»،ج 12،ص 489 (مؤسسة الرسالة بیروت،چاپ پنجم) .
8 - همان مأخذ،ج 13،ص .115
9 - آثار الصادقین،ج 14،ص 277،به نقل از فضائل الخمسه،ج 1،ص .297
10 - العقدة:كحرمة،و الجمع عقد كحرم،الولایة.البیعة المعقودة.
11 - ابن عساكر در شرح حال امام على علیه السلام از تاریخ دمشق،ج 3،حدیث 1092،ص .54
12 - نقل از سید جواد مهرى در مقدمه كتاب«آنگاه هدایت شدم»تألیف دكتر سید محمد تیجانى سماوى ص 2 به نقل از:ابان السمان در الموافقه،ص 137،و ابن حجر در الصواعق المحرقه،ص 126 و ابن مغازلى شافعى در مناقب على علیه السلام ص .119
13 - «چرا شیعه شدم»تألیف جناب محمد رازى،ص 332 به نقلش از:فخر رازى در نهایة العقول،طبرى در تاریخ خود،بلاذرى در انساب الاشراف،سمعانى در فضائل،غزالى در سر العالمین،سبط ابن جوزى در تذكره،قاضى فضل بن روزبهان و ابن ابى الحدید و دیگران.
- قابل ذكر است كه صحت این گفتار ابو بكر در كلمات على علیه السلام در نهج البلاغه كاملا روشن است،آنجا كه فرمود:«فیا عجبا بینا هو یستقیلها فى حیاته اذ عقدها لاخر بعد مماته»یعنى«پس چقدر جاى تعجب و شگفت است كه ابو بكر استقاله مى كرد (و امتناع مى نمود) از خلافت در حال حیات خود در حالى كه گره مى زد خلافت را براى دیگرى (یعنى عمر) بعد از مرگش».

سربرگ :
برچسب ها : فضائل و كرامات حضرت على علیه السلام در كلام غاصبین خلافت،
جستار های وابسطه :


داغ کن - کلوب دات کام


ایران مصاف
جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر .«امام خمینی (ره)»
درباره تارنما

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود فراوان.
این تارنما صرفا برای یاد آوری گذشته ی گهر بار ایران اسلامی می باشد . تاریخ و تمدنی که باعث افتخار ایرانیان شده است . ایرانیانی که در عصر جاهلیت دنیا یگانه پرست بودند . این دلیلی بر نژاد پرستی و تعصبات نژادی نیست بلکه به عنوان هم میهن تاریخ کشورمان را تحسین می کنیم.
در این تارنما هیچ گونه هدف سیاسی یا تبلیغی نداشته و نخواهیم داشت . هم چنین به این اعتقاد راسخیم که برای نشان دادن سربلندی ایران عزیز هیچ نیازی به زیر پا گذاشتن ادب و همچنین توهین به اقلیت ها ی قومی در سرتاسر دنیا به ویژه در ایران اسلامی نمی باشد . پس از دوستان گرامی درخواست می کنم اگر مواردی غیر از موارد ذکر شده را در این تارنما مشاهده نمودند ، به این جانب اطلاع دهند .

چو ایران نباشد تن من مباد .
The M.F

مدیر وبلاگ : The M.F
پند های کوروش کبیر

لوگوی های حمایتی
نگارندگان

تماس با ما

نظرسنجی
این وبلاگ چند درصد از دانسته های شما را نسبت به گذشته تغییر داده است ؟
آمار تارنما
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان : هم اکنون یک نفر
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
من در کلوب دات کام
پاره ای از امکانات


با ما در تماس باشید

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic